Najtrudniejsza mediacja zachodzi między sercem, a rozumem

 

Co to jest mediacja i jaki jest jej cel

 

Jestem mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Opolu,

zajmującym się sprawami cywilnymi, w tym rodzinnymi i małżeńskimi.

 

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca pełnię bezpłatne dyżury w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. (pok.104),

w godz. 15.30-16.30, podczas których można uzyskać informacje na temat mediacji. Zapraszam :)

 

Celem mediacji jest ugodowe, satysfakcjonujące obie strony, rozwiązanie konfliktu.

Może odbywać się na wniosek stron (bez koniecznego skierowania z sądu) lub ze skierowania z sądu - i wtedy umożliwia uniknięcie, niejednokrotnie długiego, procesu sądowego.

 

Przebiega na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale osoby trzeciej - mediatora, który jest neutralny wobec stron, konfliktu i przyjętego rozwiązania. Mediator wspiera przebieg negocjacji i pomaga w wypracowaniu wspólnego stanowiska.

Celem mediacji jest wypracowanie przez strony satysfakcjonującego je rozwiązania, a nie ustalenie, kto ma rację w konflikcie. Właśnie dlatego proces ten łagodzi spory, czasem je zupełnie wygasza, a strony koncentrują się nie na wzajemnych oskarżeniach, ale na wypracowaniu wspólnego stanowiska.

 

W sprawach rodzinnych i małżeńskich mediacja służy podjęciu rozstrzygnięć w kwestiach:

utrzymania bądź rozwiązania małżeństwa

ewentualnej winy i formy rozstania

władzy rodzicielskiej

miejsca pobytu dzieci i kontaktów z dziećmi

alimentów

wspólnie zajmowanego mieszkania

oraz innych - istotnych dla rodziców / małżonków

pozwala zbliżyć stanowiska w kwestii podziału majątku wspólnego

 

 

Za wynik mediacji odpowiedzialne są uczestniczące w niej osoby,

co sprzyja gotowości do wypracowania rozwiązań możliwych do przestrzegania przez strony.

 

medjacje 1

 

Skutki prawne zawarcia ugody przed mediatorem

Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, nabiera mocy prawnej takiej, jak ugoda zawarta przed sądem

Aby tak się stało, strony muszą złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody. Może to zrobić każda ze stron samodzielnie. Możliwe jest także złożenie wspólnego wniosku przez pogodzone strony.

Jeśli strony uczestniczyły w mediacji przed skierowaniem sprawy do sądu (tzw.mediacja na podstawie umowy o mediację), sąd nie pobiera opłat od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

medjacje 2 

 

Zasady mediacji

 

Jest kilka ważnych zasad, których przestrzeganie jest podstawowym elementem całego procesu mediacji:

dobrowolnośćstrony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, ale każda ze stron na każdym etapie pracy może zrezygnować z dalszego udziału w mediacji; zwiększa to odpowiedzialność stron za proces rozwiązywania konfliktu i osiągnięte rezultaty

poufnośćprzebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron i sprzyja większej otwartości

bezstronność mediatora - mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich, nie ocenia, nie poszukuje winnych

neutralność mediatora - mediator nie jest zwolennikiem jakiegoś konkretnego rozwiązania; akceptuje każde, które wypracują strony; tym samym strony przyjmują całkowitą odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu i rodzaj zawartego porozumienia

samodzielność stron w podejmowaniu decyzjimediator nie podejmuje decyzji za strony, nie rozstrzyga sporu, nie jest sędzią ani arbitrem; rolą mediatora jest zachęcanie stron do aktywnej współpracy przy poszukiwaniu rozwiązania - to do nich należy decyzja - jest ona rezultatem wolnego wyboru stron i płynie z przekonania, że wypracowane rozwiązanie zaspokaja ich najważniejsze potrzeby

 

medjacje 3 

 

Zalety mediacji

 

 • Mediacja jest procesem szybszym (zwykle trwa około miesiąca) i tańszym w stosunku do postępowania sądowego.
 • Koszty mediacji są kosztami sądowymi, z których strony mogą zostać zwolnione.
 • Mediacja pomaga w nazywaniu faktów, uczuć, potrzeb i próśb - czyli rozwiązań - stron konfliktu.
 • W mediacji nie szuka się winnych. Koncentruje się na szukaniu rzeczy wspólnych.
 • Udział w mediacji jest dobrowolny.
 • Mediator nie podsuwa rozwiązań. Osoby mają wpływ na wynik, a rozwiązanie jest efektem umowy między  osobami.
 • Mediacja skłania do przyjmowania przez strony odpowiedzialności, uczy samodzielności - daje poczucie własnej siły i możliwości poradzenia sobie z własnymi problemami. Strony konfliktu mają większą gotowość do realizacji rozwiązań, które same wypracowały, w odróżnieniu od rozwiązań, które zostały im arbitralnie narzucone.
 • Mediacja pozwala na wypracowanie rozwiązań trwałych i satysfakcjonujących dla obydwu stron - dostosowanych do potrzeb, uwzględniających specyfikę sytuacji osób pozostających w konflikcie, akceptowanych przez obie strony, z czego wynika trwałość porozumienia i szansa na wprowadzenie w życie.
 • Mediacja ogranicza eskalację konfliktu - strony mogą w bezpiecznych warunkach wyrazić swoje negatywne emocje, poradzić sobie z nimi i skoncentrować się na przyszłości i rozwiązaniach.
 • Mediacja pozwala osiągnąć zindywidualizowane i dostosowane do specyficznych potrzeb rodziny uzgodnienia dotyczące opieki nad dziećmi.
 • Zwiększa zrozumienie psychologicznych potrzeb i zachowania dzieci.
 • Poprawia komunikację między partnerami.
 • Obniża koszty rozwodu, rozstania.
 • Pozwala na uniknięcie stresu wynikającego z długotrwałego postępowania przed sądem.

 

 medjacje 4